Kierunek Energetyka

Raporty instytucji rządowych jak i niezależnych organizacji, które badają rynek energetyczny w Polsce i Europie, wskazują, że nasz kraj jest obecnie na początku istotnego przeobrażenia systemu energetycznego. Według raportu Rozwój OZE w polskim ciepłownictwie, opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, najbliższe lata będą okresem przyśpieszonych przemian technologicznych i transformacji systemów energetycznych w kierunku systemów efektywnych energetycznie i niskoemisyjnych, z coraz większym udziałem energii z OZE.
Kierunek EnergetykaAbsolwent kierunku to inżynier, który posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. 

Absolwent kierunku posiada kwalifikacje w zakresie: 
 • projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, 
 • planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, 
 • wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, 
 • wykonywania bilansów energetycznych.
Absolwent kierunku jest w szczególności przygotowany do podjęcia pracy w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących maszyny, urządzenia i systemy energetyczne, 
 • przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośników energii,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i auditingiem energetycznym, 
 • jednostkach samorządu terytorialnego (komórkach organizacyjnych zajmujących się planowaniem energetycznym). 
Absolwent kierunku może pracować jako: 
 • projektant i konstruktor maszyn, urządzeń i systemów energetycznych, 
 • inżynier nadzoru eksploatacyjnego i inżynier energetyk w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • specjalista ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, 
 • przedsiębiorca w branży energetycznej.
Specjalności na kierunku Energetyka: