specjalność ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I INŻYNIERIA ENERGETYCZNA

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy jest jednym z niewielu wydziałów w Polsce, który oferuje kształcenie studentów na potrzeby małej i mikro-energetyki w obszarze gospodarki komunalnej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu towarzyszy wzrost zapotrzebowania na energię, a jednocześnie wzrost zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego. Dlatego współcześnie podejmuje się działania prowadzące do poprawy efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania nośników energii, a także zwiększenia udziału w bilansie energetycznym energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Przemysły nośników energii z paliw kopalnych (źródeł nieodnawialnych) oraz maszyn, urządzeń i instalacji umożliwiających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i na Świecie należą do strategicznych oraz najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki.

Absolwent specjalności posiada wiedzę oraz umiejętności techniczne i ekonomiczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia:
• inwestycji w obszarze małej i mikro energetyki,
• inwestycji modernizacyjnych w obszarze małej i mikro energetyki,
• inwestycji modernizacyjnych prowadzących do poprawy efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania nośników energii,
• termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Absolwent specjalności ponadto posiada wiedzę oraz umiejętności techniczne potrzebne do:
• konstruowania małych oraz mikro systemów i instalacji energetycznych.
• nadzoru eksploatacyjnego małych oraz mikro systemów i instalacji energetycznych,
• sporządzania audytu i certyfikatu energetycznego budynków.

Potencjalny obszar aktywności zawodowej absolwenta specjalności to małe i mikro instalacje i systemy energetyczne jak:
• lokalne i obiektowe ciepłownie i elektrociepłownie zasilane paliwami stałymi i płynnymi,
• instalacje i systemy energetyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
• instalacje i systemy energetyczne w budynkach i budowlach,
• instalacje i systemy energetyczne umożliwiające wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (elektrownie i ciepłownie słoneczne, elektrownie wiatrowe, ciepłownie wykorzystujące energię termiczną wody i gruntu, mikro elektrownie wodne.