pokaż menu
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (studia II stopnia)

Utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Uczelni jest odpowiedzią na zainteresowania i aspiracje młodzieży (kandydatów) oraz potrzeby regionalnego rynku pracy.
    
Studia trwają 4 semestry i są prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym (studia płatne). Studia funkcjonują w ramach Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, na którym obecnie są już prowadzone studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także na kierunku Informatyka, Zarządzanie oraz Ekonomia. Absolwenci wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, są więc potencjalnymi kandydatami, którzy mogą rozpocząć naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł  magistra i będą mogli kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia m.in. na Politechnice Wrocławskiej lub na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskuje zaawansowaną wiedzę z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; logistyki i dystrybucji; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania, transferu technologii oraz innowacyjności. 
Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach; podejmowania działalności gospodarczej; kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 
Absolwent powinien umieć współpracować z ludźmi oraz być przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją w wybranym zakresie; jednostkach projektowych i doradczych; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.
Plany i programy kształcenia w systemie niestacjonarnym zawierają te same treści programowe (moduły kształcenia i formy zajęć) co plany studiów w systemie stacjonarnym. W celu uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej oraz lepszego przygotowania absolwentów do aktywności zawodowej na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji przyjęto koncepcję kształcenia specjalnościowego. Zostały wprowadzone trzy specjalności: 


statystyka