specjalność ZARZADZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem kształci fachowców znajdujących zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach, które wymagają umiejętności i wiedzy menedżerskiej.

Absolwent specjalności posiada niezbędną wiedzę w zakresie ekonomii, nauk społecznych, teorii zarządzania, pozostałych dyscyplin komplementarnych, a także dziedzin związanych ze studiowaną specjalnością. Posiada umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz formułowania jego strategii rozwoju. Kluczową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest przygotowanie do opracowania i wdrażania programów związanych ze strategiami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: strategia marketingowa, strategia personalna, strategia finansowa, strategia logistyczna i zarządzanie produkcją.
Przyjęty program studiów ma na celu w szczególności:
  • przekazanie wiedzy umożliwiającej ocenę zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa (np. integracja europejska, podstawy prawa, prawo gospodarcze, prawo pracy itp.), - przekazanie wiedzy tworzącej podstawy umiejętnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem (np. metody organizacji i zarządzania, metody optymalizacji decyzji, badania rynkowe i marketingowe, systemy informatyczne w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza itp.),
  • dostarczenie wiedzy umożliwiającej wykształcenie kluczowej umiejętności specjalności, jaką jest zarządzanie różnymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (np. marketing, zarządzanie produkcją, finansami, jakością, kadrami itp.),
  • wykształcenie umiejętności dostrzegania i analizy procesów społecznych zachodzących w przedsiębiorstwie (np. socjologia, negocjacje, komunikacja społeczna),
  • opanowanie co najmniej jednego języka obcego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu ekonomii i zarządzania,
  • zdobycie doświadczeń praktycznych w