kierunek ZARZĄDZANIE

SPECJALNA OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Absolwent kierunku Zarządzanie wykazuje się znajomością niezbędnych podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzą specjalistyczną. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej z tego zakresu wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Absolwent kierunku potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemy realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.kierunek ZARZĄDZANIE Program studiów zorientowany jest również na wykształcenie umiejętności pracy w zespole, wyposażenie w wiedzę niezbędną do podjęcia dalszych studiów oraz umiejętność samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy. Ważnym elementem procesu kształcenia na kierunku Zarządzanie jest program praktyk zawodowych umożliwiających zapoznanie się jeszcze w trakcie trwania studiów z mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty, analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych.

Na kierunku Zarządzanie oferowane są następujące specjalności:

   Lean management 
   Zarządzanie przedsiębiorstwem
   Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, w szczególności na kierunku oferowanym na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych - Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie