pokaż menu
sterowanie systemami przemysłowymi

Specjalność studiów Sterowanie systemami przemysłowymi ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie gruntowne przygotowanie inżynierskie z zakresu wybranych systemów przemysłowych, a przede wszystkim przemysłu mechanicznego i energetycznego z przygotowaniem w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa i finansów.
Kwalifikacje absolwentów studiów inżynierskich w specjalności Sterowanie systemami przemysłowymi obejmują:

*wiedzę z zakresu prowadzenia i organizacji procesów wytwórczych w przemyśle, przesyłania, magazynowania i dystrybucji paliw i energii, automatyki i metrologii oraz wiedze z zakresu ekonomii, prawa, finansów, zarządzania i organizacji produkcji.
*umiejętności:
*zarządzania funkcjami technicznymi, takimi jak projektowanie, eksploatacja, remonty (modernizacja) wybranych systemów technicznych oraz urządzeń i technologii związanych z tymi systemami,
*sterowania i kontroli w systemach technicznych,
*organizowania i nadzorowania prac badawczych i rozwojowych, szczególnie w obszarze projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Specjalność ta przygotowuje specjalistów inżynierów do pełnienia funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład przedmiotowych systemów przemysłowych. Program nauczania obejmuje przedmioty pozwalające na:

#zdobycie wiedzy łączącej techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania systemów przemysłowych i tworzących je przedsiębiorstw, a także umiejętności efektywnego i skutecznego podejmowania decyzji zarządczych,
#zdobycie wiedzy niezbędnej dla umiejętnego i skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi,
#kształtowanie innowacyjnych postaw, m.in. w zakresie zarządzania zmianami w obszarach techniki i technologii i organizacji systemów oraz tworzących je przedsiębiorstw,
#umiejętności wieloaspektowego (systemowego) oceniania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwach, monitorowania rynku i zamian w otoczeniu oraz wyznaczania efektywnych strategii zachowania przedsiębiorstw,
#praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnych (systemów i sieci komputerowych) dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem,
zdobycie wiedzy i wykształcenia niezbędnego do pracy we wszystkich sferach przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zarządzania produkcja, jakością, procesami wytwarzania w powiązaniu z procesami zarządzania finansami, zarządzania marketingowego i zarządzania produkcją.

sterowanie systemami przemyslowymi,Wydzial Zarzadzania i Informatyki PWSZ im. Witelona w Legnicy 

Absolwent specjalności sterowanie systemami przemysłowymi jest specjalistą w zakresie organizacji wybranych systemów przemysłowych oraz w dziedzinie zarządzania produkcją, przedsięwzięciami innowacyjnymi i systemów eksploatacji maszyn i urządzeń. Ceniony będzie wszędzie tam, gdzie należy modernizować istniejące systemy przemysłowe, unowocześniać ich organizacje, przekształcać je w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się struktury technologiczne i gospodarcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 


statystyka